dulichcondao.info Trang th?ng tin t? v?n Du l?ch C?n ??o - Khách s?n C?n ??o - Tour C?n ??o

dulichcondao.info
Title: Trang th?ng tin t? v?n Du l?ch C?n ??o - Khách s?n C?n ??o - Tour C?n ??o
Keywords: tin con dao,tin du lich con dao,con dao 24h,du lich con dao,con dao,khach san con dao,tour con dao,bien con dao,hotel con dao,chuong cop,tin con dao,hang duong
Description: Trang th?ng tin du l?ch C?n ??o, t? v?n h? tr? du l?ch C?n ??o
dulichcondao.info is ranked 21716478 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,487. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. dulichcondao.info has 43% seo score.

dulichcondao.info Information

Website / Domain: dulichcondao.info
Website IP Address: 112.78.2.59
Domain DNS Server: ns2.matbao.com,ns1.matbao.com

dulichcondao.info Rank

Alexa Rank: 21716478
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dulichcondao.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,487
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $368
Yearly Revenue: $4,487
Daily Unique Visitors 1,131
Monthly Unique Visitors: 33,930
Yearly Unique Visitors: 412,815

dulichcondao.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, pre-check=0, post-check=0, max-age=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 07 Aug 2016 09:33:14 GMT
Server nginx

dulichcondao.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage
tin con dao 0 0.00%
tin du lich con dao 0 0.00%
con dao 24h 0 0.00%
du lich con dao 0 0.00%
con dao 0 0.00%
khach san con dao 0 0.00%
tour con dao 0 0.00%
bien con dao 0 0.00%
hotel con dao 0 0.00%
chuong cop 0 0.00%
tin con dao 0 0.00%
hang duong 0 0.00%

dulichcondao.info Traffic Sources Chart

dulichcondao.info Similar Website

Domain Site Title

dulichcondao.info Alexa Rank History Chart

dulichcondao.info aleax

dulichcondao.info Html To Plain Text

Trang th?ng tin t? v?n Du l?ch C?n ??o - Khách s?n C?n ??o - Tour C?n ??o Trình duy?t c?a b?n ?? t?t ch?c n?ng h? tr? JavaScript. Website ch? làm vi?c khi b?n b?t nó tr? l?i. ?? tham kh?o cách b?t JavaScript, h?y click chu?t vào ?ay! Trang nh?t Gi?i thi?u Thành viên Liên h? Hình ?nh v? C?n ??o B?n ?? du l?ch C?n ??o ?m nh?c Tìm m? li?t s? G?i bài vi?t Rss Feed Gi?i thi?u C?n ??o V? trí - L?ch s? Di tích l?ch s? ?m th?c Tin C?n ??o Tin V?n hoá - Du l?ch Tin liên quan Góc nhìn du khách Phóng s? - Ky s? Chuy?n bay gi? m?i k? Tin M?i Nh?t T? ch?c "Ngày C?n ??o" UBND t?nh Bà R?a-V?ng Tàu cho bi?t, n?m 2014, Bà R?a-V?ng Tàu s? nghiên c?u t? ch?c “Ngày C?n ??o” và duy trì hàng n?m tr? thành s? ki?n qu?ng bá cho C?n ??o, ??ng th?i qua ?ó huy ??ng m?i ngu?n l?c t? kh?p n?i ?óng góp d?ng xay C?n ??o. Xem ti?p... Bà R?a-V?ng Tàu khánh thành B?o tàng C?n ??o Hành trình ?i tìm chan ly c?a nhà yêu n??c Nguy?n An Ninh 'Vua' ng?c trai Vi?t (trích) TR?NG TRêN BI?N Bi?n thao th?c nghìn ??i bi?n m?i ngóng tr?ng V?ng tr?ng trên cao l?ng l? nh? ??nh m?nh Có th? nào d?i kh? nh? bi?n M?i ?êm v? th?m th?m m?t v?ng tr?ng. M?c Vi Rss Gi?i thi?u C?n ??o V? trí - L?ch s? Di tích l?ch s? ?m th?c Khái quát l?ch s? C?n ??o ??ng lúc: 19-09-2010 05:19:00 PM - ?? xem: 9635 - Ph?n h?i: 0 C?n ??o là tên m?t qu?n ??o ngoài kh?i thu?c t?nh Bà R?a-V?ng Tàu, cách V?ng Tàu 97 h?i ly và cách s?ng H?u 45 h?i ly. C?n ??o hay C?n S?n c?ng hay dùng cho tên c?a hòn ??o l?n nh?t trong qu?n ??o này. S? Vi?t tr??c th? k? 20 th??ng g?i ??o C?n S?n là ??o C?n L?n ho?c C?n N?n. Tên g?i c? trong các v?n b?n ti?ng Anh và ti?ng Pháp là Poulo Condor. N?m 1977, Qu?c h?i n??c C?ng hòa X? h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam quy?t ??nh tên g?i chính th?c là C?n ??o. C?n ??o c?ng là ??n v? hành chính c?p huy?n c?a t?nh Bà R?a-V?ng Tàu. Xem ti?p... Rss Tin C?n ??o Tin V?n hoá - Du l?ch Tin liên quan T? ch?c "Ngày C?n ??o" ??ng lúc: 24-12-2013 10:38:59 PM - ?? xem: 2891 - Ph?n h?i: 0 UBND t?nh Bà R?a-V?ng Tàu cho bi?t, n?m 2014, Bà R?a-V?ng Tàu s? nghiên c?u t? ch?c “Ngày C?n ??o” và duy trì hàng n?m tr? thành s? ki?n qu?ng bá cho C?n ??o, ??ng th?i qua ?ó huy ??ng m?i ngu?n l?c t? kh?p n?i ?óng góp d?ng xay C?n ??o. Xem ti?p... Bà R?a-V?ng Tàu khánh thành B?o tàng C?n ??o 'Vua' ng?c trai Vi?t T? ch?c L? dang h??ng t??ng ni?m T?ng Bí th? Lê H?ng Phong “C?N ??O VANG M?I B?N HùNG CA” Rss Góc nhìn du khách Th?m C?n ??o ??ng lúc: 03-05-2012 10:40:28 PM - ?? xem: 3068 - Ph?n h?i: 0 N?u ch? nghe mà ch?a ???c t?n m?t nhìn th?y "??a ng?c tr?n gian" t?i C?n ??o, thì chúng ta ch?a th? hi?u h?t ???c s? kiên trung b?t khu?t c?a các chi?n s? cách m?ng, các chí s? và ??ng bào yêu n??c ?? t?ng b? giam c?m, ??y ??a n?i ?ay. H? th?ng nhà tù C?n ??o v?i nh?ng nhà giam, h?m xay lúa, chu?ng c?p Pháp, M?, khu bi?t l?p chu?ng bò chính là nh?ng b?ng ch?ng l?ch s? hùng h?n v? t?i ác mà th?c dan, ?? qu?c và bè l? tay sai Xem ti?p... V? ??p ti?m ?n c?a hòn ??o ng?c Mùa này, C?n ??o... T?n m?n “??o thiên ???ng” Rss Phóng s? - Ky s? Hành trình ?i tìm chan ly c?a nhà yêu n??c Nguy?n An Ninh ??ng lúc: 17-08-2013 10:21:48 AM - ?? xem: 2494 - Ph?n h?i: 0 Nhà yêu n??c Nguy?n An Ninh b? ??ch b?t ?i tù vào tháng 10 (1939) t?i M? Tho, sau ?ó b? ?ày ra C?n ??o và hy sinh ngày 14/8/1943. Hi?n nay m? chí c?a nhà yêu n??c này n?m t?i Ngh?a trang Hàng D??ng, C?n ??o. Nhan k? ni?m 70 n?m ngày m?t c?a ?ng (14/8/1943-14/8/2013), báo PLVN xin gi?i thi?u bài nghiên c?u c?a TS Ph?m ?ào Th?nh v? hành trình tìm chan ly c?a Nguy?n An Ninh. Xem ti?p... Chí thép gi?a “??a ng?c tr?n gian” (ti?p theo và h?t) Chí thép gi?a “??a ng?c tr?n gian” (K? 3) Chí thép gi?a “??a ng?c tr?n gian” (K? 2) Chí thép gi?a "??a ng?c tr?n gian" ( K? 1) Rss Chuy?n bay gi? m?i k? Chuy?n ch?a bi?t v? ng??i lính ??c c?ng H?i quan s?ng sót tr? v? t? nhà tù C?n ??o ??ng lúc: 25-10-2011 08:45:29 PM - ?? xem: 5969 - Ph?n h?i: 0 ?ng V?nh nh? l?i, trong m?t tr?n ?ánh máy bay ??ch, khi máy bay b?c cháy thì có m?t phi c?ng M?, c?p b?c thi?u tá nh?y dù xu?ng. B?ng s? anh d?ng, quy?t ?oán V?nh ?? cùng v?i m?t ??ng chí n?a có tên "H?i ?en" ?? nhanh chóng qu?t ng? tên ??ch và b?t s?ng. Sau s? ki?n ?y, Bác H? ??n th?m Quan khu ??ng B?c n?i V?nh ?óng quan và V?nh ???c Bác truy t?ng huy hi?u b?t s?ng gi?c M?. Xem ti?p... C?n ??o - M?t ngày tháng B?y V? ?nh Bác trong “??a ng?c” C?n ??o Th?i s?i n?i c?a m?t c?u t? tù "Huy?n tho?i Samurai" c?a nhà tù C?n ??o Tìm m? li?t s? Tìm Ki?m Theo Tên Tìm Ki?m Theo Ngày Sinh Tìm Ki?m Theo ??a Ch? Tìm Ki?m Theo Ngày M?t Tìm Ki?m Theo M? S? Tù Ch?n d? li?u c?n tìm tr??c khi nh?p t? khóa Gi?i thi?u C?n ??o Du l?ch C?n ??o C?n ??o t?ng ???c coi là "??o ng?c" trong th?i k? ch?ng Pháp và M?, ???c xay d?ng thành m?t h? th?ng v?i 8 tr?i tù, 2 khu bi?t l?p chu?ng c?p và 1 khu bi?t l?p chu?ng bò. Di tích c?u Ma Thiên L?nh, m?t cay c?u do ng??i Pháp b?t các tù nhan xay d?ng trên núi cao ?? v??t sang phía bên kia núi, hi?n... Th?m dò d? lu?n B?n ?ang s?ng ? ?au? Hà N?i. Hu?. Nha Trang. TP.H? CHí Minh. N?i khác. K?t qu? Th?i ti?t Có th? b?n c?n Du l?ch Hà Giang Xe Porsche Xe ? t? Porsche h?ng sang Khóa h?c xu?t nh?p kh?u Eximtrain ?ào t?o xu?t nh?p kh?u trên ch?ng t? th?c t? s? 1 Hà N?i Xet tuyen Dai hoc Danh sách tr??ng ??i h?c xét tuy?n kh?ng thi Giay tre em Mua s?m giày dép tr? em hàng hi?u cao c?p online, ??ng c?p l?ch l?m & sành ?i?u. Giao hàng toàn qu?c Thành viên Quên m?t kh?u GoogleYahooMyopenidNukeviet Th?ng kê truy c?p ?ang truy c?p: 4 Khách vi?ng th?m: 2 H?m nay: 1506 Tháng hi?n t?i: 12871 T?ng l??t truy c?p: 5897730 tin m?i nh?t T? ch?c "Ngày C?n ??o" Bà R?a-V?ng Tàu khánh thành B?o tàng C?n ??o Hành trình ?i tìm chan ly c?a nhà yêu n??c Nguy?n An Ninh 'Vua' ng?c trai Vi?t Tin ??c nhi?u T? ch?c "Ngày C?n ??o" tin tiêu ?i?m Huy?n tho?i v? Anh hùng Li?t s? V? Th? Sáu ?? C?n ??o thêm h?p d?n du khách V? ?nh Bác trong “??a ng?c” C?n ??o Six Senses C?n ??o - Khách s?n ???c l?t vào top t?t nh?t th? gi?i B?n ?? du l?ch C?n ??o Xem v?i kích th??c l?n Qu?ng cáo Ch?n hình n?n: D?ch v? xe du l?ch C?n ??o | Khám phá C?n ??o, Tour C?n ??o | Th?ng tin khách s?n, nhà ngh? C?n ??o | ?m th?c, nhà hàng, h?i s?n C?n ??o | Nghe nh?c C?n ??o online ? Copyright Trang th?ng tin - t? v?n Du l?ch C?n ??o. All right reserved Website ???c phát tri?n b?i Hùng S?n. Trang nh?t Gi?i thi?u Thành viên Liên h? Baoviet247.com M?i th?ng tin xin liên h? ?i?n tho?i: 097.997.3434 064.350.8585 Email: hungsoncd@gmail.com Xem b?n: Desktop | Mobile Tin t?c ???c t?ng h?p t? nhi?u ngu?n trên internet

dulichcondao.info Whois

Domain Name: DULICHCONDAO.INFO
Domain ID: D33420209-LRMS
WHOIS Server:
Referral URL: www.enom.com
Updated Date: 2015-12-16T08:04:08Z
Creation Date: 2010-06-21T01:50:49Z
Registry Expiry Date: 2019-06-21T01:50:49Z
Sponsoring Registrar: eNom, Inc.
Sponsoring Registrar IANA ID: 48
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant ID: 237ccf8dbad1f859
Registrant Name: Vu Hung Son
Registrant Organization: Du lich Con Dao, Con Dao bus
Registrant Street: K9 - Con Dao
Registrant Street: vn
Registrant City: BRVT
Registrant State/Province: 064
Registrant Postal Code: 70000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.979973434
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: hungsoncd@gmail.com
Admin ID: 4a4435997f76b4b7
Admin Name: Vu Hung Son
Admin Organization: Du lich Con Dao
Admin Street: K9 - Con Dao
Admin City: BRVT
Admin State/Province: 064
Admin Postal Code: 70000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.979973434
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +84.979973434
Admin Fax Ext:
Admin Email: hungsoncd@gmail.com
Tech ID: 1E7EBDF07B637E99
Tech Name: Fibo Web
Tech Organization: Fibo | Simple - Effective
Tech Street: P3-P3A Bach Ma Street, District 10
Tech City: Ho Chi Minh
Tech State/Province: 08
Tech Postal Code: 70000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.2974528
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +84.2974528
Tech Fax Ext:
Tech Email: qurnysenmiefn@gmail.com
Billing ID: 6aae570f9ec34354
Billing Name: Vu Hung Son
Billing Organization: Du lich Con Dao
Billing Street: K9
Billing Street: vn
Billing City: BRVT
Billing State/Province: 064
Billing Postal Code: 70000
Billing Country: VN
Billing Phone: +84.979973434
Billing Phone Ext:
Billing Fax:
Billing Fax Ext:
Billing Email: hungsoncd@gmail.com
Name Server: NS1.MATBAO.COM
Name Server: NS2.MATBAO.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-06-02T21:51:44Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy